Bygningsvern

Bygningsvern omfatter beskyttelse, rehabilitering og pleie av bygninger som har antikvarisk verdi. Vi er kjent for vår kunnskap om bevaring av gammel byggestil og gjenbruk av materialer og har fått Byggeskikkprisen en rekke ganger.

Norge er et land med en rik bygningsarv. Men verken mur eller tre lever evig. Av og til må det restaurering til for å få frem gammel skjønnhet og bevare kulturhistorien vår. Dette har vi i Bjørndal Vedlikehold drevet med fra dag én, og har satt i stand alt fra gamle uthus til store kirkebygg. Vi har et eget snekkerverksted i Røssevika i Vanse med alt nødvendig utstyr for å gjenskape detaljer fra gamle bygg. Vi er kjent for vår kunnskap om bevaring av gammel byggestil og gjenbruk av materialer og har fått Byggeskikkprisen en rekke ganger. Foretaket vårt har sentral godkjenning for arbeid på bevaringsverdig byggverk.

Bygningsvern er ikke bare kulturhistorisk forvaltning. Det handler også om klima. Hver bygning vi kan restaurere og fortsette å bruke, fremfor å rive og bygge nytt, hjelper oss å redusere klimagassutslippene våre. Det er sirkulær økonomi i praksis.

Snekkerverksted

Vi har et eget snekkerverksted i Røsseviga der vi kan gjøre alle mulige typer av konstruksjoner og reperasjoner. Vi har et velutstyrt verksted med det meste av verktøy og redskaper som trengs til det du etterspør. Du kommer med ønsker – vi kommer med løsninger!

Tilskuddsordninger til bygningsvern og istandsetting

Lurer du på hvor du kan søke midler til istandsetting? Her presenteres en oversikt over de viktigste tilskuddsordningene til istandsetting av eldre bygg og anlegg.  Det er mulig å søke støtte flere steder til samme prosjekt. Vi kan være behjelpelige med å bistå med søknaden. 
Kulturminnefondet

Støtteordning for private eiere, borettslag og sameier og foreninger/lag. Kulturminnefondet gir støtte til tiltak på faste kulturminner som boplasser, hus, bygninger, båter og fartøy, hageanlegg og kulturlandskap. Søknadsskjema på nett. Søker må stille med egenandel, men denne kan være i form av penger, dugnad, egeninnsats, m.m. Fondet gi også kursstøtte til fag – og håndverksseminarer. De gir også støtte til strakstiltak på kulturminner i dårlig stand.  Kontaktperson: Torill Wiggen eller Marianne Magnussen. Løpende søknadsfrist.

Kulturminnefondet

Stiftelsen UNI

Stiftelsen ønsker å bidra til skadevern og miljøvern og trygg samfunnsutvikling. De støtter tiltak som verner mennesker og kulturminner og gir økonomisk støtte til prosjekter, organisasjoner, institusjoner og private eiere. De har ikke krav til egenandel, men vil at eiere søker støtte flere steder. Stiftelsen forplikter seg kun til et år av gangen, men støtter enkelte prosjekter over flere år. De gir ikke støtte til drift. Prosjekter som blir igangsatt før full finansiering får ikke støtte. Man kan ikke søke støtte hos både UNI og Norsk Kulturarv samtidig, da UNI er finansieringskilde for satsningen «Ta et tak». Kontaktperson: Hilde Elisenberg. Løpende søknadsfrist, stiftelsen behandler søknader på styremøter seks ganger i året.

Stiftelsen UNI

Norsk Kulturarv

Per i dag gir de tilskudd gjennom aksjonen «Ta et tak», som er finansiert av Stiftelsen UNI. Den er retta mot våningshus og driftsbygninger, også i tettsteder og byer, og bolighus i tilknytning til landbruk, fiske, reindrift eller jakt. Bygningen må ha kulturhistorisk verdi. Man kan ikke søke støtte hos både UNI og Norsk Kulturarv samtidig, da UNI er finansieringskilde for satsningen «Ta et tak». Løpende søknadsfrist.

Ny «Ta et tak»-aksjon lanseres – kulturarv

SMIL (Spesielle miljøtiltak i landbruket)

Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Tilskuddsbehandling gjøres i kommunene, og søknad må sendes til den aktuelle kommunen via altinn. Foretaket som søker må være registrert i Enhetsregisteret. Tiltaket må gjennomføres på en landbrukseiendom, og det må foregå tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon. Ved forpaktet eiendom kan både den som eier og den som leier søk tilskudd. Tiltak kan ikke være påbegynt eller ferdige når man søker. Ta kontakt med landbrukskontoret i din kommune for å vite mer.

Landbruksdirektoratet – tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket SMIL

Sparebankstiftelsen DNB

Stiftelsen gir støtte til prosjekter innen kulturarv og nærmiljø, formidling og kompetanseheving som inkluderer aldersgruppa 0-25 år. For tiden ønsker de spesielt søknader innen tradisjonshåndverk. Privatpersoner, lag og foreninger kan søke, stat og kommune kan søke dersom prosjektet ikke er innenfor offentlige kjerneoppgaver. De kan gi støtte til engangsutgifter og prosjekter, primært fysiske investeringer og/eller kompetanseutvikling Det er viktig å søke før man setter i gang de gir ikke midler til igangsatte tiltak. Søknadsfrist: 1. april, 1. september og 1. desember.

Sparebankstiftelsen

kulturminnefondet finner du en større oversikt over statlige, regionale og kommunale tilskuddsordninger til kulturminnetiltak.